تاریخچه بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتكنولوژی ریشه در تاریخ دارد و تكوین آن از سالهای بسیار دور آغاز شده تابحال ادامه یافته است.
  درتقسیم بندی زمانی میتوان سه دوره برای تكامل بیوتكنولوژی قائل شد.
۱) دورهٔ تاریخی كه بشر با استفاده ناخودآگاه از فرآیندهای زیستی به تولیدمحصولات تخمیری مانند نان، مشروبات الكلی، لبنیات ترشیجات و سركه و غیره می پرداخت. در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح، سومریان و بابلیها از مخمرها در مشروب سازی استفاده كردند. مصریها در چهار هزار سال قبل با كمك مخمر و خمیرمایه نان میپختند. در این دوران فرآیندهای ساده و اولیه بیوتكنولوژی وبویژه تخمیر توسط انسان بكار گرفته میشد.
۲) دوره اولیه قرن حاضر كه با استفاده آگاهانه از تكنیكهای تخمیر و كشت میكروارگانیسمها در محیطهای مناسب و متعاقباً استفاده از فرمانتورها در تولیدآنتی بیوتیكها، آنزیمها، اجراء مواد غذائی، مواد شیمیائی آلی و سایر تركیبات،بشر به گسترش این علم مبادرت ورزید. در آن دوره این بخش از علم نام میكروبیولوژی صنعتی بخود گرفت و هم اكنون نیز روند استفاده از این فرآیندهادر زندگی انسان ادامه دارد. لیكن پیش بینی میشود به تدریج با استفاده ازتكنیكهای بیوتكنولوژی نوین بسیاری از فرآیندهای فوق نیز تحت تأثیر قرارگرفته و به سمت بهبودی و كارآمدی بیشتر تغییر پیدا كنند.

۳) دوره نوین بیوتكنولوژی كه با كمك علم ژنتیك درحال ایجاد تحول در زندگی بشر است. بیوتكنولوژی نوین مدتی است كه روبه توسعه گذاشته و روز بروزدامنه وسعت بیشتری به خود میگیرد.

این دوره زمانی از سال ۱۹۷۶ با انتقال ژنهائی از یك میكروارگانیسم به میكروارگانیسم دیگر آغاز شد. تا قبل از آن دانشمندان در فرآیندهای بیوتكنولوژی از خصوصیات طبیعی و ذاتی میكروارگانیسمها استفاده میگردند لیكن در اثر پیشرفت در زیست شناسی مولكولی وژنتیك و شناخت عمیق تراجزاء ومكانیسمهای سلولی ومولكولی متخصصین علوم زیستی توانستند تا به اصلاح و تغییر خصوصیات (میكرو) ارگانیسمها بپردازندو(میكرو) ارگانیسمهائی باخصوصیات كاملاً جدید بوجود آوردند تا با استفاده ازآنها بتوان تركیبات جدید را بامقادیر بسیار بیشتر و كارائی بالاتر تولید نمود.

600 سال قبل از میلاد

1830

1833

1855

1869

1914

1919

1938

1939

1959

1954

1955

1966

1970

1971

1975

1976

1977

1978

1983

1984

1986

1990

1995

1997

1998

2000

2001

آبجوسازی در مصر و کشورهای حاشیه رود نیل

کشف پروتئین ها

جداسازی اولین آنزیم ها

کشف باکتری ای کلای

کشف DNA

استفاده از باکتری ها در تصفیه فاضلاب

استفاده از واژه بیوتکنولوژی توسط یک مهندس کشاورزی

استفاده از اصلاح بیولوژی مولکولی

کشف فعالیت ضدباکتریایی قارچ پنی سیسلیوم توسط فلمینگ پنی سیلین

کشف ساختمان رشته ایی مارپیچ DAN  توسط واتسون و گریک

توضیح و تشریح ساختمان آنتی بادی

کشف سلول

جداسازی یک آنزیم سنتز کننده DNA

کشف کدهای ژنتیکی

اولین سنتز کامل یک ژن

کشف آنزیم های برش دهنده اسیدهای نوکلئیک

اولین آنتی بادی مونوکلونال

اولین بیان ژن مخمر در باکتری ای کلای

اولین بیان ژن انسان در باکتری

تولید انسولین نوترکیب انسانی

ابداع روش PCR  برای تکثیر قطعات DNA

اولین واکسن مهندسی ژنتیک ، ابداع روش انگشت نگاری DNA

EPA اولین تنباکوی مهندسی ژنتیک را تایید کرد

شروع پروژه ژنوم انسانی، تولید اولین گاو ترانس ژنتیک

کشف اولین ژنوم کامل یک موجود زنده

استفاده از سلول های ریشه ایی برای معالجه بیماریها

شناسایی زنوم کامل مگس سرکه و بسیاری از موجودات دیگر

شناسایی کامل ژنوم انسان و بسیاری دیگر از ارگانیسم ها