فرآيندهای متداول در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

بشر همواره استفاده کننده آب بوده است. نیاز بشر به این ماده حیاتی در…

بیوتکنولوژی و محیط زیست

یکی از بهترین راه کارهای حذف آلودگیهای محیط زیست، تجزیه زیستی با استفا…

بیوتکنولوژی دریایی

دریا بستر بسیار مناسبی جهت تحقیق و توسعه است؛ اما تاکنون همة پ…

بیوتکنولوژی و کشاورزی

رشد فزآینده جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی در دهه های اخی…

بیوتکنولوژی و صنعت

در سال‌های اخیر، بیوتکنولوژی مولکولی در صنایع گوناگون جایگاه منحصر به…

بیوتکنولوژی و علوم پزشکی

کاربرد بیوتکنولوژی در زمینة علوم پزشکی و دارویی، موضوعات بسی…

کاربردها و دستاوردهای بیوتکنولوژی

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی در عرصه‌های بسیار متنوع مانند…

زیست فناوری برای توسعه پایدار

با توجه به اینکه منابع زیستی بخشی از سرزمین می‌باشد، لذا سرز…