آدرس کارخانه:

اصفهان – شهرک صنعتی خمینی شهر –  فاز غذایی – جنب منبع آب

کد پستی: 8418148502

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – ساختمان فن آفرینی 1 – واحد 230

شماره تماس :

09131270098

کدپستی:

8415683241