نوشته‌ها

بیوتکنولوژی و محیط زیست

یکی از بهترین راه کارهای حذف آلودگیهای محیط زیست، تجزیه زیستی با استفا…

بیوتکنولوژی دریایی

دریا بستر بسیار مناسبی جهت تحقیق و توسعه است؛ اما تاکنون همة پ…

کاربردها و دستاوردهای بیوتکنولوژی

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی در عرصه‌های بسیار متنوع مانند…

زیست فناوری برای توسعه پایدار

با توجه به اینکه منابع زیستی بخشی از سرزمین می‌باشد، لذا سرز…

تاریخچه بیوتکنولوژی (زیست فناوری)

بیوتكنولوژی ریشه در تاریخ دارد و تكوین آن از سالهای بسیار دور آغاز شده…